Akty prawne

Promocja Zdrowia » Akty prawne

 

T.j.2001r.Nr 212 poz. 1263 z póź.zm

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. z póź. zm. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 03.45.391

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r., o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dz.U.04.282.2814


Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r., w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi

Dz.U.97.96.593

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r., o służbie medycyny pracy

Dz.U.01.142.1592

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym

Dz.U.01.142.1591

Ustawa z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym

Dz.U.01.142.1590

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie województwa

D.U.91.91.408

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r., o zakładach opieki zdrowotnej

Dz.U.05.131.1091

Ustawa z dnia 17 czerwca 2005r., o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zmianie ustawy o systemie oświaty

Dz.U.02.51.458

Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Dz.U.99.67.759

Rozporządzenie MENiS z dnia 13 sierpnia 1999r., w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zalecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz.

Dz.U.03.11.114

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r., w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Dz.U.03.26.226

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r, w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Dz.U.01.126.1384

Ustawa z dnia 6 września 2001r., o chorobach zakaźnych i zakażeniach

Dz.U.05.189.1590

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 września 2005r., w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i zapobiegania Zakażeniom HIV

Dz.U.96.10.55

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r., z póź. zm. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Dz.U.05.179.1485

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu narkomanii

Dz.U.04.152.1597

Ustawa z dnia 27 maja 2004r., o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz.U.94.111.535

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r., o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U.05.143.1200

Ustawa z dnia 1 lipca 2005r., o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

Dz.U.03.17.78

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąż

Dz.U.04.31.273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r., w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakimi powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

Dz.U.02.162.1342

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 9 września 2002r., w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

Dz.U.04.285.2868

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2004r., zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

Dz.U.03.96.873

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci